Súťaž o najkrajšiu momentku žatvy repky RAPOOL 2021

Súťaž RAPOOL 2021 o najkrajšiu momentku zberu repky.


Podeľte sa s nami prostredníctvom Facebooku o svoje najkrajšie zážitky zo zberu repky RAPOOL v tomto roku 2021 a súťažte o lákavé ceny:

  1. cena: vrecková ručná kamera DJI
  2. cena: merač vlhkosti obilia
  3. cena: 2 vrecia špičkového hybridného osiva RAPOOL
  4. cena: 1 vrece špičkového hybridného osiva RAPOOL
  5. cena: 1 vrece špičkového hybridného osiva RAPOOL

Tu môžete zdieľať svoje fotografie a videá.

Podmienky súťaže

§ 1 Všeobecne

Účasť v súťaži na facebookových stránkach spoločnosti "RAPOOL Slovakia" (ďalej len "organizátor") je možná podľa podmienok účasti. Táto súťaž nie je podporovaná spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiadne spojenie.

§ 2 Podmienky účasti

Zúčastniť sa môžu všetky fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony a majú viac ako 18 rokov. Minimálny vek sa kontroluje pomocou kópie občianskeho preukazu. Zamestnanci organizátora sú z účasti vylúčení. Účasť je možná len do 31.08.2021. Právne výzvy sú vylúčené.

§ 3 Ceny

Ceny budú udelené tak, ako je uvedené v súťaži. Výhercovia budú písomne oznámení po 31.08.2021. Osivové jednotky budú odoslané na výsev pre pestovateľský rok 2022.

§ 4 Záruky

Námietky voči organizátorovi v súvislosti s udelenými cenami sú v rámci zákonných možností vylúčené bez ohľadu na právny dôvod, pokiaľ organizátor úmyselne neporušil zákonné povinnosti. Okrem toho organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedostupnosťou webovej stránky súťaže, technickými poruchami alebo vyššou mocou, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť. Organizátor tiež nenesie zodpovednosť za hackerské útoky tretích strán na stránku súťaže. Organizátor však vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti webovej stránky súťaže. Usporiadateľ ďalej nezaručuje, že webová stránka súťaže bude správne fungovať na všetkých počítačoch účastníkov.

§ 5 Ochrana údajov

Usporiadateľ zabezpečí najvyšší možný štandard ochrany údajov v súvislosti so súťažou a v tejto súvislosti bude dodržiavať všetky zákonné požiadavky. Organizátor neposkytne údaje tretím stranám ani ich nepredá. Usporiadateľ bude uchovávať osobné údaje každého účastníka individuálne na účely súťaže. Účastník výslovne vyhlasuje, že súhlasí s uchovávaním osobných údajov, ktoré poskytne na vyššie uvedený účel súťaže.

§ 6 Kritická doložka

Ak sú jednotlivé príspevky predložené na posúdenie neplatné alebo sa zistí, že majú nedostatky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných predložených príspevkov. Neplatné alebo chýbajúce dokumenty budú nahradené inými, ktoré najlepšie zodpovedajú účelu výberového konania a právnym dokumentom.

§ 7 Miesto súdneho preskúmania / uplatňovanie práva

V prípade sporov je miestom konania registračné sídlo organizátora.

§ 8 Systém zberu

Výhercovia budú vybraní náhodne. Právna vymožiteľnosť zmeny výsledkov je tiež vylúčená.

§ 9 Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa účasti v súťaži, spracovania a používania osobných údajov, obráťte sa na:

RAPOOL-RING GmbH
Eisenstrasse 12
30916 Isernhagen HB

Tel: 0511 - 72 666 0
E-mail: service@rapool.de

alebo slovenskej dcérskej spoločnosti:

RAPOOL Slovakia s.r.o., marketing@rapool.sk